VEDTÆGTER FOR RØDOVRE ERHVERVSFORENING

(En sammenslutning af Rødovre Handels- & Erhvervsforening og Rødovre Håndværker – & Industriforening).

§ 1.
Navn, hjemsted og formål:
Foreningens navn er Rødovre Erhvervsforening.
Foreningens hjemsted er Rødovre Kommune

§ 2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser, herunder at skabe de bedst mulige økonomiske og arbejdsmæssige forhold for medlemmerne.

§ 3.
Medlemmer:
Som medlem af foreningen kan optages selvstændige erhvervsdrivende og selskaber, der driver virksomhed i eller fra Rødovre Kommune.
Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens bestyrelse.
Medlemmer der ophører med at drive virksomhed, har ret til at fortsætte medlemskabet på uændret vilkår.

Ledende medarbejder i selskaber, der er medlemmer, kan efter bestyrelsens beslutning efter ansøgning optages som selvstændigt medlem af foreningen, såfremt det selskab, hvori den pågældende er ansat, anbefaler et sådant medlemskab.
Også disse medarbejder kan bevare medlemskabet efter deres eventuelle fratræden om medarbejder i selskabet.

§ 4.
Et medlem kan melde sig ud af foreningen med 14 dages varsel til den 1. januar.
Et medlem, der udmelder sig eller ekskluderes af foreningen, har hverken krav på tilbagebetaling af erlagt kontingent for det indeværende kalender år eller krav på foreningens midler i øvrigt.

§ 5.
Medlemmer, som modarbejder eller som viser sig uværdige til at være medlemmer, kan af bestyrelsen foreslås ekskluderet på førstkommende generalforsamling. Det medlem, der foreslås ekskluderet, skal underrettes om generalforsamlingens afholdelse ved anbefalet brev, der skal afsendes med mindst 14 dages varsel.

§ 6.
Foreningens ledelse:
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 3 uger efter at en skriftlig begæring herom er afleveret til foreningens bestyrelse. Begæringen skal være underskrevet af mindst 10% af foreningens medlemmer.

§ 7.
Alle generalforsamlinger afholdes i Rødovre Kommune.
Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved brev til samtlige medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.
Over det på generalforsamlingen passende indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 8.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse.
4. Vedtagelse af det kommende års kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af formand (kun ulige år).
7. Valg af kasserer (kun i lige år).
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af suppleant.
10. Valg af revisor.
11. Eventuelt.

§ 9.
På generalforsamlingen har hvert tilstedeværende medlem en stemme.
Der kan afgives stemme ved en skriftligt fuldmagt. Der kan dog maksimalt gives 2 fuldmagter pr. fuldmægtig.
Stemmeafgivning sker ved håndsoprækning, medmindre et af de stemmeberettigede medlemmer ønsker skriftlig afstemning.

§ 10.
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel flertal af de afgivne stemmer.
Til vedtagelser af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller om foreningens opløsning kræves, at beslutningen vedtages af mindst 2/3-dele af foreningens medlemmer, og at vedtagelsen sker med mindst 2/3-dele af de afgivne stemmer.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinært generalforsamling på hvilken, ændringen eller opløsningen kan vedtages med 2/3- dele af de afgivne stemmer uden hensyn til antallet af deltagende medlemmer.

§ 11.
Foreningens daglige ledelse forestås af en bestyrelse, der består af en formand og en kasserer, der vælges direkte på generalforsamlingen, samt 3-6 yderligere bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.
Såvel formand, kasserer som øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år, således at formanden og 3 af de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år, medens kassereren og de resterende bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.

Suppleant vælges for 1 år.

§ 12.
Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, dog sædvanligvis ikke under 2 årlige møder. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde med mindst 1 uges varsel.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over ½-delen af bestyrelsen er til stede. Alle beslutninger afgøres ved simpel flertal blandt de mødende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Over det på bestyrelsesmødet passerede indføres en kort beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 13.
Foreningen tegnes af formanden i foreningen med kassereren eller af et bestyrelsesmedlem, som i særlige tilfælde bemyndiges hertil af bestyrelsen.

§ 14.
Rødovre Handels- & Erhvervsforenings fond:

Bestyrelsen administrer Rødovre Handels- & Erhvervsforenings fond i overensstemmelser med de regler, der er vedtaget for denne fond.

§ 15.
Kontingent
Kontingentet, hvis størrelse fast sættes af generalforsamlingen, opkræves en gang årligt md senest betalingsfrist den 1. juli.

Såfremt et medlem ikke betaler rettidigt fremsendes en rykker. Der kan pålægges rykkergebyr i henhold til inkassoloven.

Såfremt et medlem ikke har betalt kontingent senest en måned efter forfaldsdagen, mister medlemmet sin stemmeret, og bestyrelsen kan indstille pågældende til eksklusion.

§ 16.
Regnskab og revision:
Foreningens regnskab følger kalenderåret.

§ 17.
Foreningens regnskab føres af kassereren.
Foreningens midler hensættes på separat konto i anerkendt pengeinstitut. En del af foreningens midler kan dog efter bestyrelsens beslutning anvendes tilkøb af børsnoterede aktier eller obligationer.
Kassereren er berettiget er berettioget til at have en kontakt kassebeholdning, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.

§ 18.
Foreningens regnskab revideres af 2 på generalforsamlingen valgte revisorer, der vælges for 2 år, således at den ene vælges ulige år og den anden i lige år.

§ 19.
Foreningens opløsning:
Såfremt at det besluttes at opløse foreningen, træffer den afgående bestyrelse – i foreningen med Byrådet i Rødovre – afgørelse om, hvorledes foreningens midler fremtidigt skal administreres. Midlerne skal benyttes til gavn for erhvervslivet i Rødovre Kommune.

§ 20.
Overgangsbestemmelser:
Nuværende forening er en sammenslutning af Rødovre Handels – & Erhvervsforening og Rødovre Håndværker &- Industriforening.

De medlemmer, der hidtil har været medlem af en af de sammensluttede foreninger, er automatisk medlemmer i den nye forening. Det skal dog være det enkelte medlem tilladt inden for de første 3 måneder efter vedtagelsen af nuværende vedtægter at udmelde sig af den sammensluttede forening uden varsel.

§ 21.
Ved valg af den sammensluttede forenings første bestyrelse vælges formanden og maksimalt 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Kassereren samt de øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år.

Det er en betingelse, at begge de sammensluttede foreninger er repræsenteret i denne første bestyrelse.
Den ene revisor vælges for 2 år. Den anden vælges for 1 år.

§ 22.
For hvert af de 2 sammensluttede foreninger udarbejdes et årsregnskab, der løber fra den pågældende forenings regnskabsårs begyndelse til datoen for første generalforsamling i den sammensluttede forening.
Herefter overgår samtlige aktiver og passiver, herunder immaterielle rettigheder til den sammensluttet forening.
Første regnskabsår for den sammensluttede forening løber fra datoen for den første generalforsamling til den 31. december 2007.

Således vedtaget den 9. maj 2007